czwartek, 12 lipca 2018

Dzień Otwarty Urzędu Statystycznego w Katowicach


Z okazji Dnia Statystyki Polskiej i 100-lecia powołania Głównego Urzędu Statystycznego 8 marca 2018r razem z klasą 1e uczestniczyłam w Dniu Otwartym Urzędu Statystycznego w Katowicach. Hasłem przewodnim tego Dnia było "Statystyka bliżej nas".

 
W czasie spotkania zostały poruszone tematy:
 • organizacja i zadania statystyki publicznej,
 • ważniejsze wydarzeniami ze 100-letniej historii GUS,
 • organizacja i realizacja badań ankietowych w 2018 roku,
 • zasady zakładania działalności gospodarczej (rejestr REGON, klasyfikacja PKD),
 • specyfika pracy statystyka w Ośrodku Statystyki Rynku Finansowego,
 • wybrane zagadnienia z zakresu ekonomicznych aspektów ochrony środowiska,
 • zasoby informacyjne statystyki publicznej (strona www, Twitter, publikacje),
 • aplikacja: Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju.

Ciekawą tematyką okazała się historia statystyki publicznej, oto niektóre z ważniejszych dat:

1789r.  - Za datę pierwszych badań statystycznych uznaje się pierwszy spis ludności na ziemiach polskich  przeprowadzony na podstawie uchwalonej przez Sejm Czteroletni (1788–1792) na sesji w dniu 9 marca 1789 r., Konstytucji z 22 czerwca 1789 r. „Lustracya dymów i podanie ludności”, uzasadniającej przeprowadzenie spisu i formularz „Tabella ludności spisu 1789 r.”.

1918r. - Powołanie Głównego Urzędu Statystycznego 
Główny Urząd Statystyczny powołany został do życia Reskryptem Rady Regencyjnej z dnia 13 lipca 1918 r. Po roku działalności uzyskał ustawową regulację (ustawa z dnia 21 października 1919 r. o organizacji statystyki administracyjnej – Dz. U. Rz. P. Nr 85, poz. 464), od tego też momentu rozpoczęły się przygotowania do pierwszego powszechnego spisu ludności na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

1962r. - powstają wojewódzkie urzędy statystyczne

2010r. - obchodzony jest pierwszy Światowy Dzień Statystyki (World Statistics Day). Międzynarodowe święto statystyków ustanowione zostało przez Zgromadzenie Ogólne ONZ (rezolucja 64/267) w 2010 roku i obchodzone jest co pięć lat.
Obchody Światowego Dnia Statystyki mają zwrócić uwagę opinii publicznej i środowisk opiniotwórczych na rolę i znaczenie statystyki w procesie decydowania o kierunkach rozwoju gospodarczego i społecznego oraz być wyrazem uznania dla statystyków za ich wielki wkład w opracowanie i udostępnianie danych statystycznych stanowiących podstawę dla wielu decyzji podejmowanych przez parlamenty, rządy, organy samorządowe, przedsiębiorstwa i instytucje.

2013r. - Międzynarodowy Rok Statystyki
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w wyniku wspólnej inicjatywy Międzynarodowego Instytutu Statystycznego, Międzynarodowego Towarzystwa Biometrycznego, Instytutu Statystyki Matematycznej, Amerykańskiego Towarzystwa Statystycznego i Królewskiego Towarzystwa Statystycznego Wielkiej Brytanii ogłosił, że rok 2013 będzie Międzynarodowym Rokiem Statystyki.
Ideą tego przedsięwzięcia była wymiana i popularyzacja szeroko rozumianej wiedzy statystycznej. Do wzięcia udziału w obchodach zostały zaproszone międzynarodowe i krajowe stowarzyszenia oraz organizacje z całego świata. 

9 marca - Dzień Statystyki Polskiej – uchwalone 2 grudnia 2008 roku na zebraniu Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN. Dzień ten został wybrany na pamiątkę sesji Sejmu Czteroletniego 9 marca 1789 roku, podczas której Fryderyk Józef Moszyński uzasadniał przeprowadzenie spisu statystycznego na ziemiach polskich.Według punktu 2. Uchwały o ustanowieniu 9 marca Dniem Statystyki Polskiej obchody mają na celu promocję i popularyzację statystyki jako nauki i statystyki publicznej oraz powinny być okazją do informowania opinii publicznej o wynikach naukowych badań statystycznych.


Uczniowie w czasie wykładu usłyszeli również o podstawie prawnej działalności statystycznej,  organizacji statystyki publicznej w Polsce oraz o zakresie działalności Urzędu Statystycznego w Katowicach.

Dalej poznaliśmy, jak wygląda Program Badań Statystycznych statystyki publicznej.
Program taki ustala corocznie Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określając dla każdego badania:
 • temat
 • organ lub podmiot prowadzący
 • cykliczność 
 • cel
 • szczegółowy zakres podmiotowy i przedmiotowy 
 • źródła danych
 • podmioty przekazujące dane
 • rodzaje wynikowych informacji statystycznych oraz formy i terminy ich udostępniania 
 Wielkim zainteresowaniem ze strony młodzieży okazał się panel poświęcony specyfice pracy statystyka w Ośrodku Statystyki Rynku Finansowego. Prowadzący opowiedział o historii przetwarzania danych oraz o nośnikach, gdzie zapisywano te dane. Uczniowie mogli zobaczyć dyskietki i dyski, jakie kiedyś służyły do zapisu danych.


 

W trakcie wydarzenia uczniowie odwiedzili także Informatorium Statystyczne oraz zapoznali się z wystawą „Województwo śląskie wczoraj i dziś w świetle publikacji statystycznych”, przybliżającą zmiany w zakresie opracowania wydawnictw statystycznych na przestrzeni lat. 
Wszyscy uczestnicy Dni Otwartych otrzymali materiały promocyjne oraz zostali zaproszeni do korzystania z oferty Urzędu w zakresie edukacji statystycznej.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz