niedziela, 1 lipca 2018

Cyfrowobezpieczni

W roku szkolnym 2017/2018 IV LO w Katowicach brało udział w projekcie ogólnopolskim CYFROWOBEZPIECZNI. 


Projekt Cyfrowobezpieczni jest realizowany w ramach zadania „Poprawa kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia” programu rządowego BEZPIECZNA+ i  jest realizowany przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”, zwane Realizatorem, na podstawie umowy zawartej w dniu 14 grudnia 2015 r. z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Projekt Cyfrowobezpieczni, do którego przystąpiło IV LO ma za zadanie uświadamianie cyfrowego bezpieczeństwa w szkołach  oraz promowania wiedzy i uświadamiania uczniów, nauczycieli i rodziców na temat możliwych zagrożeń i ryzyka związanego z korzystaniem z Internetu i nowoczesnych narzędzi cyfrowych. Projekt Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa jest  po to, by skutecznie odpowiedzieć na problemy i wyzwania związane z bezpiecznym korzystaniem z zasobów cyberprzestrzeni w polskich szkołach.

Realizacja projektu ma na celu  motywowanie nauczycieli, rodziców oraz Dyrekcję szkoły do aktywności w sferze profilaktyki i zachęcania uczniów do odpowiedzialnych zachowań w Sieci. Działania projektowe mają za zadanie pokazać , jak lepiej wykorzystywać narzędzia cyfrowe dla wspierania rozwoju uczniów, przy jednoczesnym zapewnieniu dzieciom bezpieczeństwa i nauczeniu ich zasad mądrego korzystania z Internetu i urządzeń cyfrowych.
W ramach programu pełniłam rolę koordynatora. 9 marca 2018r zorganizowałam  w IV LO w Katowicach Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego - poświęcony problematyce bezpieczeństwa cyfrowego , który poprowadziła  p. Izabela Wyppich - Mentor programu. Celem spotkania było zwiększenie świadomości uczniów i nauczycieli na temat cyberzagrożeń. Był to pierwszy z Szkolnych Dni Cyfrowego Bezpieczeństwa w szkole, jakie w ramach projektu miały miejsce. 

Szkolny Dzień Cyfrowego Bezpieczeństwa obejmował:
  • Spotkanie Mentora z Dyrektorem szkoły - przedstawienie oferty projektu, zaproszenie do udziału w konkursie Jesteśmy Cyfrowobezpieczni! i do systemowej realizacji działań nim objętych.
  • Spotkanie Mentora z uczniami i nauczycielami w auli szkolnej - wszystkie klasy 2 - połączone z prezentacją filmu i prezentacją podstawowych problemów dotyczących cyberbezpieczeństwa uczniów (w tym informacji o tym, gdzie uczniowie mogą otrzymać pomoc w sytuacjach kryzysowych). 
  • 3 warsztaty z uczniami wybranych klas podczas lekcji (klasa 1e, 1a, 1f)  - w trakcie warsztatów została podjęta próba odwzorowania realnej sytuacji, z którą spotykały się lub mogą się spotkać uczniowie np. w sytuacji sprawca−ofiara (kradzież tożsamości, podglądanie kamerą, podstęp w celu zasubskrybowania płatnej usługi) lub sytuacji często występującej (logowanie się do sieci za pomocą hasła, szyfrowanie korespondencji). Tematem zajęć był wpływ sieci na relacje międzyludzkie oraz konsekwencji nieodpowiedzialnego korzystania z sieci.
Każdy z warsztatów obejmował  m.in. film dostosowany do wieku uczniów, quizy sprawdzające wiedzę uczniów, prezentację merytoryczną i grę zespołową.

Materiały dla uczniów: https://www.cyfrowobezpieczni.pl/strefa-ucznia

  • Spotkanie Mentora z nauczycielami i dyrekcją podczas dedykowanego posiedzenia Rady Pedagogicznej z wykorzystaniem filmu i przekazaniem broszur dla uczestników spotkania.
Podczas spotkania został zaprezentowany wzorcowy scenariusz prezentacji na spotkania z rodzicami, film do zaprezentowania rodzicom i broszury adresowane do rodziców, a także przeprowadzony instruktaż w zakresie poprowadzenia takich zajęć w trakcie „wywiadówki”.

Procedury bezpieczeństwa cyfrowego


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz