niedziela, 21 lutego 2021

Konkursy - Zaproszenie!

 Zachęcam wszystkich uczniów do wzięcia udziału w konkursach (zapisy u mnie):

 

1. Zobaczyć Matematykę - konkurs organizowany przez AGH w Krakowie

Termin nadsyłania prac upływa 20 kwietnia 2021 r. Podobnie jak poprzednio wystartowały dwie wersje naszego konkursu:

1) Pierwsza z nich to wersja klasyczna, polegająca na przygotowaniu strony internetowej, której celem jest propagowanie matematyki za pomocą szeroko dostępnych narzędzi komputerowych, jakimi są przeglądarki internetowe i oprogramowanie niekomercyjne. Uczestnik konkursu powinien samodzielnie przygotować stronę internetową, która w sposób przystępny i atrakcyjny przybliży zagadnienie związane z matematyką wybrane przez autora strony.

2) Druga z wersji konkursu to wersja artystyczna, która ma na celu propagowanie matematyki za pomocą pracy plastycznej w dowolnej trwałej technice plastycznej, np. obraz, grafika, rysunek, pastel itp. 

https://www.zobaczycmatematyke.agh.edu.pl/informacje-o-konkursie/

2. Konkurs literacki "Matematyka fraszką, wierszem i limerykiem" - którego organizatorem jest Stowarzyszenie Nauczycieli matematyki. 

W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie publicznych i niepublicznych: szkół
podstawowych i ponadpodstawowych, studenci oraz osoby zainteresowane matematyką. Zadaniem uczestników Konkursu jest przygotowanie krótkiej formy literackiej
związanej z matematyką, nauczaniem lub uczniem się matematyki. Utwór ma zachęcać do
uczenia się matematyki lub ułatwiać zapamiętanie pojęć, zasad, metod, procedur
związanych z edukacją szkolną. Każdy uczestnik Konkursu może utworzyć krótki, maksymalnie 5 wersowy wierszyk, limeryk, rymowankę, fraszkę. Każdy uczestnik Konkursu może nadać tytuł swojemu utworowi.

Termin do 10 maja 2021r.

http://www.snm.edu.pl/2021/02/matematyka-fraszka-wierszem-i-limerykiem.html

 3. Konkurs Matematyczno-Plastyczny „Zarazić Matematyką”  - którego organizatorem jest Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki. Konkurs odbywa się przy wsparciu Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli “WOM” w Katowicach oraz przy wsparciu merytorycznym i pod patronatem Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

Zadaniem uczestników Konkursu jest przygotowanie dowolną techniką pracy
plastycznej na temat „Zarazić Matematyką”.  Każdy uczestnik Konkursu wykonuje własnoręcznie (bez pomocy osób trzecich) pracę na płaszczyźnie w dowolnej technice (malarskiej, rysunkowej, graficznej, mieszanej), w formacie A4 lub A3. 

Etap szkolny przeprowadza szkoła lub placówka we własnym zakresie w terminie od
1.03.2021 - 18.04.2021

https://drive.google.com/file/d/1nBioAVwHk_rxHF5eJ1MwG-yzson0Cu08/view

4. Konkurs "Matematyka jest wszędzie" jest obecnie organizowany przez RODN "WOM" w Bielsku-Białej we współpracy z Fundacją "Matematyka dla wszystkich".

Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie i przedstawienie prezentacji w dowolnej
formie (np. referat, pokaz zdjęć, prezentacja multimedialna, film, scenka, pokaz modelu itp.)
a) charakteryzującej konkretny obiekt (naturalny lub wytwór działalności ludzkiej, np. płyta
kompaktowa, jabłko) pod względem powiązań z matematyką oraz ewentualnie innymi
dziedzinami lub
b) ukazującej wybrane zagadnienie z obszaru matematyki i jego zastosowanie w innych
dziedzinach życia społecznego, gospodarki, technologii, muzyki, sztuki lub nauk poza
matematycznych (np. fizyka, geografia, astronomia, biologia).

Zgłoszenia do 28 lutego.

https://drive.google.com/file/d/1l1dCRFCgcIQIOk4-dGCM-CyEyeKoErdo/view


 

 

 

czwartek, 18 lutego 2021

Uczniowskie Forum Naukowe - Sito Erastostenesa i Liczby Pierwsze

W ramach Uczniowskiego Forum Naukowego klasa 2cP przygotowała wykład oraz ćwiczenia dotyczące Erastostenesa, liczb pierwszych oraz Sita Erastostenesa.
 
 
Autorkami wykładu są Weronika Kaczka, Dominika Jendrysko oraz Gabrysia Krupa.
 

Eratostenes
 był greckim matematykiem, astronomem, filozofem, geografem i poetą. Urodził się w Cyrenie. W wieku 82 lat, nie mogąc pogodzić się z utratą wzroku więc zagłodził się na śmierć.
 
Dokonania:
 • wyznaczył obwód Ziemi oraz oszacował odległość od Słońca i Księżyca do Ziemi
 • twierdził, że, płynąc na zachód od Gibraltaru, można dotrzeć do Indii 
 • jako pierwszy zaproponował wprowadzenie roku przestępnego, czyli wydłużonego o jeden dodatkowy dzień w kalendarzu
 • opracował katalog 675 gwiazd
 • skonstruował mezolabium (urządzenie mechaniczne składające się 
  z trzech jednakowych prostokątnych ramek umieszczonych w większej 

  w taki sposób, aby możliwe było ich przesuwanie, umożliwia to podwojenie sześcianu).
 
Najważniejsze dzieła:
 • Geographica – trzytomowe dzieło zawierające podstawy geografii matematycznej i geografii fizycznej 
 • Catasterismi – dzieło astronomiczne
 • Peri komodias – rozprawa o dawnej komedii
 
Liczba pierwsza to taka liczba naturalna p większa od jedności, której jedynymi dziennikami są 1 oraz p. Każdą liczbę naturalną większą od jedności, która nie jest liczbą pierwszą, nazywamy liczbą złożoną.
 •  Liczba 0 i 1 z definicji nie jest ani liczbą pierwszą, ani liczbą złożoną.
 • Liczb pierwszych jest nieskończenie wiele. 
 • Problem liczb pierwszych polega na ich rozmieszczeniu wśród liczb naturalnych. Nikt nie opracował dotąd żadnego wzoru pozwalającego na wyszukiwanie kolejnych liczb pierwszych. Istnieją wzory wyszukiwania liczb pierwszych o określonych właściwościach, nie ma jednak wzoru, który by dla każdego argumentu generował by liczbę pierwszą.
 
Liczby pierwsze:
 
Liczby Mersenne'a​
Niech liczba Mn = 2n - 1​, Warunkiem koniecznym, żeby liczba Mn była pierwsza jest, by n  n było liczbą pierwszą. Na przykład: n=2 M2=22-1=3, n=3 M3=23-1=7, n=5 M5=25-1=31
 
Liczby pierwsze bliźniacze.​
Liczby bliźniacze to dwie liczby pierwsze różniące się o 2.​ Na przykład:  (3, 5); (5, 7); (59, 61); (1619, 1621)​
 
Liczby pierwsze czworacze​
Liczby czworacze to takie liczby: p , p+2, p+6, p+8, że każda z nich jest liczbą pierwszą.​
Na przykład:  5, 7, 11, 13;   821, 823, 827, 829​
 
Liczby pierwsze izolowane​
Liczba pierwsza p jest izolowana, jeśli najbliższa liczba pierwsza różni się od niej co najmniej o 4.​
Na przykład  89, 157, 173.​
 
Liczby Sophie Germain​
Liczba pierwsza p jest liczbą Sophie Germain, jeśli liczba 2p+1 także jest liczbą pierwszą.​
 
Liczby pierwsze lustrzane​
To pary liczb pierwszych, z których jedna powstaje przez zapisanie cyfr dziesiętnych drugiej w odwrotnej kolejności.​
Na przykład: 13 i 31; 17 i 71.​
 
Liczby pierwsze palindromiczne​
To liczby pierwsze, które nie zmieniają się, gdy ich cyfry dziesiętne zapiszemy w odwrotnej kolejności.​
Przykłady: 11, 101, 131, 191, 929.​
 
SITO ERATOSTENESA
Najpopularniejszym algorytmem wyznaczania liczb pierwszych jest Sito EratostenesaOto algorytm :
 
 
Ze zbioru liczb naturalnych z przedziału [ 2 , n ] wybieramy najmniejszą, czyli 2, i wykreślamy wszystkie jej wielokrotności większe od niej samej, to jest 4, 6, 8…​
 
Z pozostałych liczb wybieramy najmniejszą niewykreśloną liczbę (3) i usuwamy wszystkie jej wielokrotności większe od niej samej: 6 , 9 , 12 , …. ​3. 
 
 
Według tej samej procedury postępujemy dla liczby 5.​
Następnie dla 7 aż do sprawdzenia wszystkich niewykreślonych wcześniej liczb. 
 
 
Wykreślanie powtarzamy do momentu, gdy liczba i , której wielokrotność wykreślamy, będzie większa niż √n .
 
Dla danej liczby n wszystkie niewykreślone liczby mniejsze, bądź równe n są liczbami pierwszymi. ​
 

 
Zdjęcia źródło: https://heliophysics.wordpress.com/2012/09/28/jak-zmierzyc-ziemie-sloncem/ 
https://www.google.com/url?sa=i&url