niedziela, 31 stycznia 2016

Glogster

Właśnie kończę a może zaczynam przygodę z portalem Glogster
Oto mój glog:
Opis kursu , treści i cele - pochodzą ze strony http://www.etwinning.pl/tydzien-z-glogsterem

Podczas kursu poznałam możliwości Glogstera – serwisu, który pozwala na założenie konta edukacyjnego i  tworzenie interaktywnych plakatów w oparciu o technologię Flash. Na plakacie można umieścić dowolną treść: grafikę, filmy, animacje, pliki audio, linki itp. Udział w kursie pozwolił na poznanie i przećwiczenie działania podstawowych narzędzi serwisu, a także nabycie umiejętności zaplanowania, utworzenia i udostępniania własnych glogów.

Treści kursu zostały podzielone na 6 modułów.

Moduł 1 przybliżył mi  informacje dotyczące zakładania konta w serwisie Glogster oraz jego podstawowych funkcjonalności. Zarejestrowałam się w serwisie, obejrzałam przykłady różnych glogów oraz opracowałam koncepcję wstępną swojego autorskiego plakatu.

W module 2 poznałam pierwsze kroki  tworzenia plakatu. Nauczyłam się zmiany tła plakatu i zaprojektowałam strukturę swojego autorskiego gloga

W module 3 poznałam możliwości dodawania i formatowania tekstów wstawianych do plakatu. Nauczyłam się także osadzać na plakacie różne elementy graficzne i zmieniać ich rozmiary.

Moduł 4 poświęcony jest wstawianiu plików filmowych. Dowiedziałam się, jak osadzać pliki wideo na plakatach oraz jak publikować własne filmy w serwisie YouTube.

W module 5 przybliżone zostały różne możliwości dodawania do plakatu plików dźwiękowych.

Moduł 6 poświęcony był na kształcenie umiejętności zapisywania i publikowania multimedialnych plakatów. Przesłałam  rozwiązanie obowiązkowego zadania podsumowującego cały kurs w postaci linku do swojego autorskiego gloga.

Cele kursu
 • utworzenie i opublikowanie autorskiego plakatu multimedialnego,
 • poznanie interfejsu serwisu Glogster i jego poszczególnych funkcjonalności,
 • nabycie umiejętności prawidłowego doboru środków przekazu do prezentowanych treści,
 • kształcenie nawyku przestrzegania prawa autorskiego,
 • umiejętne organizowanie samokształcenia i sprawne korzystanie z platformy Moodle.


środa, 27 stycznia 2016

Edukacja statystyczna

http://katowice.stat.gov.pl/
http://katowice.stat.gov.pl/
27 stycznia klasy 1  - uczestniczyły w zajęciach prowadzonych przez pracowników Urzędu Statystycznego w Katowicach w ramach edukacji statystycznej. Lekcje miały charakter wykładu połączonego z ćwiczeniami i prezentacją. Lekcje prowadziły Pani Renata Włodarska i  Pani Jolanta Pasek
Zajęcia edukacyjne mają na celu:
 • zapoznanie uczniów z działalnością Urzędu, w tym ofertą publikacyjną,
 • uświadomienie znaczenia rzetelnych danych statystycznych,
 • naukę właściwej interpretacji danych i wskaźników statystycznych,
 • rozwijanie umiejętności korzystania ze źródeł statystycznych,
 • kształcenie świadomego użytkownika danych statystycznych.
W czasie spotkania nasi uczniowie mogli poznać na czym polegają Badania ankietowe jak również mogli się dowiedzieć jak pracują ankieterzy. Drugim zagadnieniem poruszanym przez Naszych Gości była Sytuacja ludzi młodych na Śląsku.
Uczniowie włączyli się w tematy przedstawiane przez Panią Renatę Włodarska i Panią Jolantę Pasek, odczytywali wspólnie informacje zawarte na diagramach i wykresach. Również dzięki wykładom uczniowie zobaczyli w jaki sposób można wykorzystywać różne rodzaje wykresów do interpretacji danych.poniedziałek, 25 stycznia 2016

WSZOP - matura próbna z WSZOPem - WYNIKI 2 etapu

Oto treść listu jaki dzisiaj otrzymałam:Poniżej podaję listę uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego im. S. Maczka w Katowicach zakwalifikowanych do finału I edycji konkursu „Próbna matura z WSZOP-em”.

1.     Adler Jakub
2.     Ciesek Michał
3.     Cieśliński Michał
4.     Duda Michał
5.     Grzegorczyk Artur
6.     Kuliński Emil
7.     Ozga Patrycja
8.     Stec Cynthia

Wszyscy uczniowie otrzymali maksymalną ilość 25 pkt.

Zapraszamy na finał, który odbędzie się 4 lutego 2016 r. w siedzibie Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach przy ul. Bankowej 8.


Początek godz. 9.00.


GRATULUJĘ!!!!! 

Matematyka bez Granic

Konkurs klasowy "Matematyka bez granic"

25 stycznia 2016r klasa 1d wzięła udział w pierwszej części - szkolnej konkursu Matematyka bez Granic.
Ten międzynarodowy konkurs przywędrował do nas z Francji, gdzie do dziś mieści się jego "sztab światowy". Oryginalna nazwa, pod którą jest znany na całym świecie, to "Mathématiques sans frontiéres", czyli "Matematyka bez granic". Stąd stosowane są dwa skróty: MSF (z francuskiego) lub MbG (z polskiego).

Organizowany jest pod auspicjami Rady Europy. W Polsce patronat nad nim objęło Polskie Towarzystwo Matematyczne.
Konkurs ma niespotykaną formę, gdyż startują w nim całe klasy. Jego celem jest otwarcie mentalnych granic pomiędzy krajami, regionami i szkołami. Ma interdyscyplinarne zadania i jest adresowany do szerokiego kręgu uczniów, nie tylko do najlepszych matematyków. Liczą się w nim także: umiejętność współpracy i podziału zadań w grupie, pomysłowość, wyobraźnia, zdolności językowe i plastyczne (konstrukcje, wycinanki, budowanie modeli brył). 
Przygotowanie do konkursu bardzo integruje zespół klasowy.
Konkurs rozgrywany jest w wersjach:
 • SENIOR - dla III klas gimnazjów oraz I klas szkół ponadgimnazjalnych
 • JUNIOR - dla klas IV - VI szkół podstawowych
Zadania nawiązują do konkretnych sytuacji życiowych i pokazują zastosowanie matematyki w życiu codziennym i w innych dziedzinach nauki. Są skorelowane z innymi przedmiotami. Dla polskiej szkoły są to zadania bardzo nietypowe. Na ogól nie wymagają uzasadnienia, ale wypracowania konkretnego algorytmu postępowania. Mają zróżnicowany stopień trudności i tematykę, więc każdy uczeń w klasie może się czymś wykazać. Jedno z zadań podane jest w językach obcych i tak też trzeba zapisać jego rozwiązanie.
Tekst pochodzi ze strony http://www.fmw.uni.wroc.pl/?q=dla-uczni%C3%B3w/matematyka-bez-granic/konkurs-klasowy-quotmatematyka-bez-granicquot

Rozwiązywanie zadań było emocjonujące i pełne pasji. Wymagało od uczniów przyjęcia strategi i podziału obowiązków. 
Z niecierpliwością czekamy na etap finałowy.
piątek, 22 stycznia 2016

Lekcja wzory skróconego mnożenia - klasa 1

http://www.geogebra.org/material/simple/id/800669 
Dzisiaj na lekcji matematyki rozwiązywaliśmy zadania ze wzorami skróconego mnożenia. 
Lekcja miała charakter turnieju, w którym wykorzystaliśmy aplety przygotowane przeze mnie w programie GeoGebra. Klasa podzieliła się na 5 grup, każda grupa miała swoją nazwę. 
Pierwsza runda  - 5 zadań była na czas. Wyświetlało się zadanie i która drużyna pierwsza rozwiązała zadania wpisywała wynik i sprawdzała poprawność zadania. Walka była bardzo zacięta i prędkość rozwiązywania zadań niesamowita. 
Druga część turnieju polegała na rozwiązaniu wylosowanego zadania przez każda drużynę. W punktacji końcowej 3 drużyny zdobyły 3 punkty. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali punkty za aktywność oraz słodka nagrodę. 

Rozkosze łamania głowy

http://spinor.edu.pl/rozkosze.php

21 stycznia 2016r uczniowie klas 1a, 1c, 2c i 1d  przystąpili do pierwszego etapu konkursu matematycznego "Rozkosze łamania głowy".Celem konkursu jest popularyzacja matematyki wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych naszego regionu:

PRZEBIEG KONKURSU:

 • konkurs jest przeprowadzany w dwóch kategoriach wiekowych
 • konkurs jest dwuetapowy
 • zadania I etapu (eliminacji) mają formę testu wielokrotnego wyboru złożonego z piętnastu pytań
 • I etap trwa 60 minut
 • spotkanie finałowe rozpoczyna 45-minutowy wykład (dotyczący pozaprogramowych treści)
 • część konkursowa finału trwa 40 minut i rozpoczyna się bezpośrednio po wysłuchaniu wykładu
 • zadania II etapu (finału) odnoszą się tylko do wysłuchanego wykładu
 • dziesięć pytań ma formę testu wielokrotnego wyboru i jedno/dwa to zadanie otwarte

Konkurs jest konkursem indywidualnym
 • Uczniowie kl. I rozwiązują zadania o numerach od 1 do 15, zaś uczniowie kl. II – zadania o numerach od 6 do 20
 • Do każdego zadania są trzy warianty odpowiedzi, z których każda może być prawdziwa lub fałszywa.
 • Finał konkursu odbędzie się w marcu w ramach Święta liczby pi (14-15.03.2016) w Instytucie  Matematyki Uniwersytetu Śląskiego
 • Uroczyste wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystości zakończenia tegorocznego Święta Liczby pi

Zasady oceniania:

 • W teście wyboru uczestnik powinien stwierdzić, czy każda z trzech podanych odpowiedzi (a, b, c) jest poprawna, czy nie, pisząc odpowiednio TAK lub NIE
 • Za każdą poprawną odpowiedź TAK/NIE uczestnik otrzymuje +1 punkt. Jeśli wszystkie trzy odpowiedzi do danego zadania są poprawne – dodatkowo otrzymuje jeszcze jeden punkt  maksymalnie za zadanie można uzyskać +4 punkty)
 •  Za każdą niepoprawną odpowiedź TAK/NIE uczestnik otrzymuje -1 punkt (minimalna punktacja za jedno zadanie wynosi więc -3 punkty)
 • Jeśli uczestnik przy którymkolwiek podpunkcie a, b, c, nie udzieli odpowiedzi – otrzymuje za ten podpunkt 0 punktów
 • Wynik testu eliminacyjnego jest sumą punktów otrzymanych z wszystkich zadań. Jest więc liczbą z przedziału od -45 do 60
 • Za zadania otwarte można uzyskać maksymalnie 10 punktów (nie ma punktów ujemnych)

Zadania:
 • źródło:  http://spinor.edu.pl/rozkosze.php