poniedziałek, 18 listopada 2019

Europejski Dzień Statystyki

18 października klasa 1bcP uczestniczyła w Europejskim Dniu Statystyki, który zorganizował Urząd Statystyczny w Katowicach. W czasie wizyty w Urzędzie uczniowie zapoznali się z tematyką dotyczącą:
 • Spisów powszechnych (historia spisów ludności na ziemiach polskich, PSR 2020, NSP 2021),
 • Podstawowych badań ankietowych (ich cel, metody realizacji oraz wykorzystywanie wyników), identyfikacja tożsamości ankietera,
 • Portalem Informacyjnym Statystyki Publicznej,
oraz
 • Praktycznym wykorzystaniem zasobów informacyjnych statystyki publicznej (publikacje, wybrane bazy danych).
Wydarzeniu towarzyszyła będzie wizyta w Informatorium Statystycznym oraz wystawa „Historia spisów powszechnych w Polsce w świetle publikacji statystycznych”.

20 października ustanowiono Europejskim Dniem Statystyki (European Statistics Day) z inicjatywy Europejskiego Komitetu Doradczego ds. Statystyki (ESAC) oraz przy wsparciu członków Europejskiego Systemu Statystycznego (ESS) i Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESCB).


HISTORIA SPISÓW LUDNOŚCI W POLSCE - Paula Sopala klasa 1bcP

SPISY LUDNOŚCI W KOŚCIELE

 1. 1.Pierwsze spisy ludności w Polsce miały charakter kościelny. Były spisy wiernych i statystyki parafialne.
 2. Rozwój statystki w Polsce nastąpił w XVIII w., a dokładnej w 1789 roku. Wtedy to Sejm RP zobowiązał plebanów do corocznego przestawiania metryk ślubów, chrztów i pogrzebów oraz rejestracji wszystkich mieszkańców.
 3. Wyniki spisu z 1789 roku miały posłużyć do uchwalenia podatków na utrzymanie stałej stutysięcznej armii RP. Dlatego miał on zbadać liczbę i strukturę społeczno-zawodową ludności miast i wsi.
 4. Ludność żydowską i karaimską spisywano na specjalnych wzorach druków.
 5. Sejm Czteroletni uchwalił też obowiązek stałej rejestracji ruchu naturalnego ludności począwszy od 1 stycznia 1790 roku.
 6. Choć spis ten nie obejmował stanów uprzywilejowanych, to jednak stał się podstawą obliczania zaludnienia RP przez dawnych i współczesnych statystyków i historyków.

SPISY LUDNOŚCI W PRZESZŁOŚCI

 1. Pierwszy ogólnopolski spis ludności na ziemiach polskich odbył się pod nazwą "Lustracja mieszkań i podanie ludności". Był on spisem sumarczycznym i wskazał liczbę ludności poszczególnych miast i wsi znajdujących się w RP.
 2. Autorem tabel statystycznych z tego spisu był hrabia Fryderyk Józef Moszyński.
 3. W 1790 r. przeprowadzono też spis imienny.
 4. Kolejne spisy ludności odbyły się na ziemiach polskich w latach 1808 i 1810. Badano wówczas stan ludności i jej strukturę demograficzną, wyznanie, sytuację zawodową oraz liczbę domów.
 5. Celem tych badań było przede wszystkim ustalenie liczby ludności zdolnej do poboru do armii napoleońskiej.
 6. W 1810 roku zostało utworzone Biuro Statystyczne, będące organem centralnym, podległe Ministerstwu Spraw Wewnętrznych.
 7. W 1815 roku zapadła decyzja, że w latach 1824-1826 przeprowadzono spis ludności i domów.
 8. Zbieraniem i opracowywaniem danych zajmował się oddział statystyczny Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych. Wyniki badań prowadzonych przez tę instytucje z reguły nie były publikowane.
 9. Wyjątek stanowi publikacja "Tabela miast, wsi i osad Królestwa Polskiego" wydana w 1827 roku.
 10. Po wybuchu powstania listopadowego zlikwidowano Biuro Statystyczne, przez co pogorszyła się sprawozdawczość statystyczna.
 11. W lutym 1897 r. przeprowadzono pierwszy spis powszechny jednocześnie na terenie Królestwa Polskiego i Cesarstwa Rosyjskiego. Potem aż do 1914r. nie przeprowadzono ani jednego spisu.
 12. W 1897 r. badano bardzo szczegółowo każdy aspekt życia obywateli tych państw. Wyniki opublikowano w skali powiatów i miast.
 13. Na terenie Galicji spisy ludności były przeprowadzane jedynie na początku XIX w. Poprzedziła je ankieta z 1783 r. zrealizowana na zlecenie władz wiedeńskich.
 14. W drugiej połowie XIX w. I na początku XX w. co 10 lat na terenie monarchii habsburskiej odbywały się powszechne spisy ludności. Począwszy od spisu w 1869 r. miały one charakter nowoczesny, zgodny z wymaganiami ustalonymi na Międzynarodowym Kongresie Statystycznym w Brukseli w 1853 r.
 15. W Królestwie Pruskim w 1805 r. utworzono biuro statystyczne, które działało w Berlinie.
 16. Pierwszy powszechny spis ludności w Prusach przeprowadzono w 1840 r. Miał ono raz pierwszy charakter imienny.

STATYSTKA W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ

 1. Pomimo wybuchu II wojny światowej polscy statystycy nie przetrwali swojej działalności. Przygotowywali materiały dla m.in Polskiego Państwa Podziemnego oraz Rządu Polskiego na Uchodźstwie.
 2. Jako jedyni w Europie wydali rocznik statystyczny w czasie wojny. Ukazał się on w czerwcu 1941 r. w języku angielskim. Miał nazwę "Mały Rocznik Statystyczny Polski 1939-1941".

BADANIA STATYSTYCZNE PO II WOJNIE

 1. 12 Marca 1945 r. GUS ponownie rozpoczął swoja działalność. Ówcześni statystycy musieli przeprowadzić prace spisowe, badawcze i rejestracyjne dokumentujące stan kraju, jego potrzeby i straty wojenne.
 2. W lipcu 1945 r. zrealizowano pierwsze o II wojnie światowej badania statystyczne, w tym spis rolny obejmujący swoim zasięgiem jedynie tzw. dawne ziemie.
 3. Wszystkie spisy powszechne w Polsce
 • Luty 1914 r.-Powszechny Sumaryczny spis Ludności
 • 2. 2-3 grudnia 1950 r.-Narodowy Spis Powszechny
 • 3. 5-6 grudnia 1960 r.-Narodowy spis Powszechny
 • 4. 7-8 grudnia 1970 r.- Narodowy Spis Powszechny
 • 5. 7-12 grudnia 1988 r.-Nardowi Spis Powszechny
 • 6. 21 maja-8 czerwca 2002 r.-Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań oraz Powszechny Spis Rolny
 • 7. 1 września-31 października 2010 r.- Powszechny Spis Rolny
 • 8. 1 kwietnia-30 czerwca 2011 r.-Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań


Kolejny Narodowy Spis Powszechny zaplanowano na 2021 r., a Spis Rolny na 2020 r.   


Powszechny Spis Roczny - Natalia Klekot - klasa 1bcP


Na zajęciach odbywających się w Urzędzie Statystycznym uczniowie poznali ogólne informacje na temat spisów powszechnych. Dowiedzieli się, że są to największe przedsięwzięcia statystyczne jakie podejmowane są zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. Przyczyną podejmowania tych działań jest stanowienie źródeł informacji ważnych dla prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa. Za prace związane z przygotowaniem i zorganizowaniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności odpowiada Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, na terenie województwa - wojewoda, a na terenie gminy prezydent, burmistrz bądź wójt. Centrum Przetwarzania Danych Osobowych zajmuje się bezpieczeństwem i utrzymywaniem systemów informatycznych, na których przetwarzane są pozyskane dane. Uczniowie zostali poinformowani kiedy przeprowadzone zostaną spisy próbne i właściwe, oraz kto weźmie w nich udział. Ponadto razem z Panią prowadzącą zajęcia wypełnili demonstracyjny formularz osobowy. Obecnie aby usprawnić proces zbierania danych wykorzystuje się komunikacje elektroniczną, narzędzia GIS oraz źródła administracyjne, które stanowią podstawę realizacji spisów.


Portal Informacyjny Statystyki Publicznej – Julia Chrapek 1bcP

Portal Informacyjnym Statystyki Publicznej jest najdoskonalszym źródłem danych statystycznych udostępnianych przez Główny Urząd Statystyczny m.in. na stornie: www.stat.gov.pl. Elektroniczną formę GUS udostępnił od 1 stycznia 2009 roku.
Jest on bardzo rozbudowany, posiada wiele funkcji. Umożliwia on również przedsiębiorcom spełnianie obowiązków sprawozdawczych.
Bardzo popularnym i bogatym zbiorem danych jest Baza Danych Lokalnych.

BAZA DANYCH LOKALNYCH

Największa w Polsce baza danych lokalnych została udostępniona przez Główny Urząd Statystyczny w ramach projektu Ministerstwa Cyfryzacji: „Otwarte dane – dostęp, standard, edukacja”.
Baza Danych Lokalnych stanowi nieograniczoną możliwość łączenia największych i najbardziej różnorodnych tematycznie zbiorów danych statystycznych w Polsce. Oferuje ponad 40 tys. cech statystycznych pogrupowanych tematycznie w układzie jednostek terytorialnego podziału Polski.
Podstawowym zadaniem BDL jest możliwość samodzielnego dostępu do zgromadzonych i przetworzonych danych zbieranych zarówno przez:
- instytucji administracji publicznej,
- jednostki naukowe,
a także adresowane jest do użytkowników indywidualnych (m.in. pracowników naukowych, studentów, przedsiębiorców), wykorzystujących dane statystyczne w pracy naukowej, prowadzonej działalności gospodarczej lub dla innych celów.
Korzystanie z nich jest bezpłatne i nielimitowane. Zasoby są udostępniane w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej. 


Praktyczne wykorzystanie bazy statystycznej - Bartosz Materny - klasa 1bcP


Bazy statystyczne są to bazy danych zawierające statystyki z różnych dziedzin, dostęp  do nich może mieć każdy użytkownik posiadający połączenie z Internetem.

BDL-BANK DANYCH LOKALNYCH jest największą w Polsce bazą danych o gospodarce, społeczeństwie i środowisku. BDL oferuje ponad 40 tys. cech statystycznych pogrupowanych tematycznie. Pierwsze dane pochodzą z 1995 roku. Dane i wskaźniki opisują miejscowości statystyczne, gminy, powiaty, województwa i Polskę, a także inne jednostki np: makroregiony, regiony i podregiony. Bdl umożliwia stały dostęp do aktualnych informacji, oraz umożliwia prowadzenie analiz statystycznych. Przykładowe dziedziny:

 • rynek pracy, rynek nieruchomości
 • kultura i sztuka
 • podział terytorialny
 • handel i gastronomia
 • nauka i turystyka
 • szkolnictwo

Najprostszą metodą wyszukiwania danych jest wyszukiwanie według dziedzin. Na początku wybiera się grupę, potem podgrupę a następnie interesujące nas dane. Dane prezentowane są przy użyciu takich metod prezentacji jak kartogramy i kartodiagramy.


Statystyka- Statystyka pochodzi od łacińskiego słowa status, czyli stan rzeczy to nauka, która zajmuje się metodami pozyskiwania, prezentacji oraz analizą  danych opisujących przedmioty i zjawiska.  W naukach medycznych, przyrodniczych, ekonomicznych statystyka od dawna jest podstawowym narzędziem pracy. Także w naukach humanistycznych jak archeologia, czy językoznawstwo historyczne umożliwia ona tworzenie nowych interpretacji zebranych faktów. Umiejętne i klarowne przedstawienie danych, które pokazują nowe zjawiska społeczne i ekonomiczne często wykorzystują dziennikarze. Informacje statystyczne ułatwiają podejmowanie trudnych decyzji.

Portal Geostatystyczny- to nowoczesne rozwiązanie do kartograficznej prezentacji wynikowych informacji statystycznych. Służy do

 • gromadzenia
 • prezentowania
 • udostępniania informacji dla wszystkich odbiorców (administracja, użytkownicy indywidualni, instytucji).
 • Zawiera największy zasób danych z zakresu:-demografii, gospodarki, środowiska naturalnego


Portal Geostatyczny posiada również wersje mobilną. Dzięki temu użytkownicy mają łatwy i szybki dostęp do popularnych statystyk.
 


Badania ankietowe - Julia Antoniewicz, Kasia Gądek klasa 1bcP


Z badań ankietowych korzystają nie tylko państwowe organy, przedsiębiorcy, studenci i uczniowie, ale też ogólnie- całe społeczeństwo. Dzięki badaniom prowadzonym w zakresie gospodarstw domowych, rolnych i ludzi w społeczeństwie możemy dowiedzieć się o tym, co dzieje się w społeczeństwie. Za przeprowadzenia prawidłowo badań, sprawne przeprowadzenie wywiadu, i zebranie rzetelnych informacji odpowiada ANKIETER STATYSTYCZNY-jest on pracownikiem urzędu statystycznego znajdującego się na terenie województwa. Coraz częściej jednak badania realizowane są za pośrednictwem łączy telefonicznych. W takich przypadkach z respondentem wywiad przeprowadzają TELEANKIETERZY Zgromadzone dane służą do rożnych analiz, a wyniki badań możemy znaleźć na stronie GUS- Głównego Urzędu Statystycznego, w formie elektronicznej. Podział badań ze względu na częstotliwość: -STAŁE-realizowane w sposób ciągły, bez przerwy np.badanie aktywności ekonomicznej ludności -CYKLICZNE-realizowane systematycznie np.badania dotyczące kształcenia dorosłych -JEDNORAZOWE- realizowane w miarę potrzeb zbierania danych - np. Europejskie badanie zdrowia i integracji społecznej. Badania statystyczne prowadzone są na podobieństwo ustawy o statystyce publicznej, lub Programu Badań Statystycznych Statystki Publicznej Tajemnica statystyczna Art.10 Ustawy o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995 roku mówi: "Dane jednostkowe identyfikowalne zebrane w badaniach statystycznych podlegają bezwzględnej ochronie. Dane te mogę być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do tworzenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego aparatu do badań statystycznych ; udostępnianie lub wykorzystywanie tych danych dla innych niż podanych w ustawie celów jest zabronione( tajemnica statystyczna) Metody realizacji badań ankietowych: -Samopis -Telemarketerzy -Ankieterzy

Informatorium Statystyczne - Jakub Janus klasa 1bcP

Informatorium Statystyczne to miejsce, w którym można uzyskać bezpośrednią informację statystyczną. Znajduję się tam zbiór wszelkiego rodzaju roczników i innych danych statystycznych, udostępnionych do użytku w placówce.
Informatorium zajmuje się:
udostępnianiem telefonicznym, korespondencyjnym i na miejscu:
 • danych statystycznych z publikacji GUS i US
 • komunikatów GUS i US
informowaniem:
 • nowościach wydawniczych GUS i US
 • publikacjach znajdujących się w bibliotece Urzędu   
 • publikacjach dostępnych w sprzedaży
przyjmowaniem zamówień na:
 • niepublikowane dane statystyczne ze zbioru danych US
 • wykonanie opracowań w oparciu o informacje publikowane przez GUS
W zmodernizowanych Informatoriach wszystkich urzędów statystycznych przygotowano szereg udogodnień dających możliwość zarówno bezpośredniego, jak i elektronicznego korzystania ze zbiorów informacyjnych statystyki publicznej.
Przebudowa Informatoriów Statystycznych objęła stworzenie wydzielonych stanowisk komputerowych - do samodzielnej pracy na miejscu, pomieszczenia czytelni oraz sale szkoleniowo-konferencyjne, które - nowocześnie wyposażone w stanowiska komputerowe dla użytkowników oraz sprzęt wideokonferencyjny - umożliwiają organizację zajęć i konsultacji dydaktycznych oraz spotkań z mediami w urzędzie.