wtorek, 30 czerwca 2015

Nauka drogą do sukcesu na Śląsku

http://efs-stypendia.slaskie.pl/pl/artykuly/o_projekcie/0/1

Właśnie zakończyła się kolejna edycja projektu „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku".

Miałam okazje i zaszczyt być opiekunem dydaktycznym ucznia naszej szkoły - Artura.

Nauka drogą do sukcesu na Śląsku - VI edycja" jest projektem systemowym Samorządu Województwa Śląskiego, w ramach którego zostało przyznanych 400 stypendiów uczniom/uczennicom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Stypendystki i stypendyści zostali również objęci opieką dydaktyczną przez swoich nauczycieli, pedagogów lub doradców zawodowych, która miała im pomóc  w poszerzaniu wiedzy i zainteresowań oraz w wydatkowaniu środków stypendialnych.
VI edycja projektu była kontynuacją działań ułatwiających dostęp do edukacji młodzieży zamieszkującej w województwie śląskim.

­Projekt realizowany był przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

Poczatkowo opracowaliśmy cele edukacyjne okreslone w Indywidualnym Planie Rozwoju Edukacyjnego Ucznia oraz Zadania i działania podjęte na rzecz osiągnięcia zamierzonych celów.

Cele jakie sobie postawiliśmy to:

 • Rozwijanie zainteresowań matematycznych 
 • Rozwijanie wyobraźni myślenia abstrakcyjnego i logicznego myślenia
 • Poszerzanie wiadomości i umiejętności matematycznych
 • Podejmowanie różnorodnych działań matematycznych
Następnie przez cały rok szkolny skutecznie realizowaliśmy postawione cele.
 

Zadania i działania podjęte na rzecz osiągnięcia zamierzonych celów
Kółko matematyczne:
Przygotowania do konkursów
Poszerzanie wiedzy matematycznej
1.    Udział w comiesięcznych wykładach pracownika UŚ p. dr Anny Brzeskiej na terenie IV LO – tematyka wykładów:
 • Elementy topologii i teorii mnogości
 • Relacje porządkujące
 • Relacje równoważności
2.    Udział w wykładach na terenie Uniwersytetu Śląskiego 
 • Kalendarz i Matematyka
 • Kongruencje
3.    Wykłady na terenie Uniwersytetu Śląskiego z okazji Święta liczby PI
 • Filozofia i matematyka a liczba PI
 • Komunikacja kodowanie, kosmici
 • Wielkie Twierdzenie Fermata
1.    Udział w programie edukacyjnym Ekonomia dla Liceum i Technikum (ELiT) Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach:
 •  29.09.2014r  – „Liczby duże, małe i bardzo małe”– prowadzenie prof. UE dr hab. Grzegorz Kończak
 •  13.10.2014r -  „Jestem dorosły – zarządzam swoimi pieniędzmi” – prowadzenie dr Maria Gorczyńska
 • 20.10.2014 – „Gusta i preferencje konsumenta” – prowadzenie – dr Katarzyna Zeug-Żebro z Katedry Matematyki Wydziału Zarządzania
 • 3.11.2014r – „Marketingowe metody i techniki badania konsumentów” -  prowadzenie dr Agata Stolecka-Makowska z Katedry Rynku i Konsumpcji
 • 17.11.2014 – „Wpływ kultury organizacyjnej na uczestników organizacji” prowadzenie dr Bartłomiej J. Gabryś z Katedry Przedsiębiorczości.
2.     Udział w Naukowym Wieczorze Maczkowskim –IV LO
 • O inteligentnym zaciąganiu kredytów. Matematyka pomaga zdecydować – wykład dr inż. Tomasz Szulc , Politechnika Śląska
 • Pokaz naukowy – Strefy Świata – dr Andrzej Boczarowski – Uniwersytet Śląski
3.      Udział w warsztatach – Dlaczego latamy – Uniwersytet Śląski – wydział Fizyki

4.      Wykład na terenie IV LO Katowice –Dzień Uniwersytetu Śląskiego 
 • O wielowymiarowej wersji Twierdzenia Pitagorasa – prof. Roman Ger
1.      Udział w Konkursach i Olimpiadach
 • międzynarodowy konkurs „Genius Logikus” 
 • Ogólnopolskiej Olimpiadzie Przedmiotów Ścisłych „Sowa Matematyczna”
 • Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”
 • Udział w XII Śląskim Konkursie Matematycznym
 • konkurs rejonowy  „Rozkosze łamania głowy”
2.      Udział w programie edukacyjnym „Klikam i wiem” – edycja 4 i 5 Urzędu Statystycznego w Katowicach
3.      Udział w lekcjach edukacji statystycznej zorganizowanej na terenie IV LO Katowice przez Urząd Statystyczny w Katowicach:
 • Sytuacja ludzi młodych w województwie śląskim”
 •  „Turystyka w woj. Śląskim”

Na koniec czerwca napisałam sprawozdanie i złożyłam w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego.